Обслуговування
(0 оцінок)
Ціна
(0 оцінок)
Якість наданих послуг
(0 оцінок)
95 переглядів у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Фотоальбоми (1)

Новини та статті

Інформація про компанію

Освіта (школи, курси) / Курси іноземних мов
ABC Language School - це команда сучасних і професійних викладачів, які володіють знанням мов, умінням їх викладати використовуючи комунікативну методику і йдуть в ногу з часом. Ми готуємо до мовних іспитів будь-якого рівня складності - ДПА (Державна Підсумкова Атестація), ЗНО (Зовнішнє Незалежне Оцінювання), Cambridge Exams (PET, KET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL, DAF, The Goethe Exam, DALF, DELE  та інші.

ABCLanguageSchool - цекомандасучаснихіпрофесійнихвикладачівяківолодіютьзнанняммовуміннямїхвикладативикористовуючикомунікативнуметодикуійдутьвногузчасомМиготуємодомовнихіспитівбудь-якогорівняскладності - ДПА (ДержавнаПідсумковаАтестація), ЗНО (ЗовнішнєНезалежнеОцінювання), CambridgeExams (PETKETFCECAECPE), IELTSTOEFLDAFTheGoetheExamDALFDELEтаінші.

мы предос

Освіта (школи, курси) / Довузівська підготовка
Курси розраховані, в першу чергу, на те, що Ви будете вчитися говорити і з легкістю зможете переступити мовний бар'єр.   Всі теми максимально корисні для навчання, роботи і подорожей.  Більш того, вони поступово готують Вас до здачі міжнародних іспитів і  отримання сертифікатів дозволяють жити в країні.

КурсирозрахованівпершучергунатещоВибудетевчитисяговоритиізлегкістюзможетепереступитимовнийбар'єр.Всітемимаксимальнокориснідлянавчанняроботиіподорожей.  БільштоговонипоступовоготуютьВасдоздачіміжнароднихіспитівіотриманнясертифікатівдозволяютьжитивкраїні.

Освіта (школи, курси) / Тренінги, семінари, майстер-класи
Наша англійська школа проводить англійську для бізнесу, для медпрацівників, вчителів англійської, для юристів тощо.  Наші студенти успішно здають ДПА, ЗНО, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, DAF.  Вони вступають до ВНЗ Америки та Європи, працюють в Австралії, живуть в Британії чи Канаді.

Нашаанглійськашколапроводитьанглійськудлябізнесудлямедпрацівниківвчителіванглійськоїдляюристівтощо.  НашістудентиуспішноздаютьДПАЗНОKETPETFCECAECPETOEFLIELTSDAF.  ВонивступаютьдоВНЗАмерикитаЄвропипрацюютьвАвстраліїживутьвБританіїчиКанаді.

Ми в мережі